معرفی پرسنل

 • علی محمدی

  علی محمدی

  لیسانس علوم تربیتی معاون پایه سوم و چهارم
 • سعيد نعمتي

  سعيد نعمتي

  فوق ليسانس الهیات معاون پرورشی
 • مينا عموغلي

  مينا عموغلي

  فوق ليسانس علوم حديث معاون اجرایی
 • علیرضا قربانی پور

  علیرضا قربانی پور

  لیسانس مدیریت مدیریت
 • انسیه رادمرد

  انسیه رادمرد

  لیسانس حسابداری معاون فناوری-مربی کامپیوتر
 • عزت نامور

  عزت نامور

  لیسانس علوم تربیتی مربی بهداشت