معرفی پرسنل

 • زینب دزگی

  زینب دزگی

  کارشناسی زبان و ادبیات عرب معاون اجرایی
 • موسی تقی زاده

  موسی تقی زاده

  خدمتگذار
 • طیبه اکرمی

  طیبه اکرمی

  خدمتگذار
 • مهتاب آرام

  مهتاب آرام

  کارشناسی بهداشت عمومی مربی بهداشت
 • حسن رحمانی

  حسن رحمانی

  کارشناسی مدیریت فرهنگی معاون پرورشی
 • حسین علیخانزاده

  حسین علیخانزاده

  کارشناسی ابتدایی مدیریت
 • کاظم حامد

  کاظم حامد

  کاردانی تربیت بدنی معاون آموزشی دوره دوم
 • فرزانه ایوانیان

  فرزانه ایوانیان

  کارشناسی مهندسی برق مخابرات معاون آموزشی دوره اول
 • مریم سادات رحمن پناه

  مریم سادات رحمن پناه

  کارشناسی مهندسی کامپیوتر معاون فناوری