نوآموزان برتر سال ۱۳۹۸

امیرعلی شاکری .
امیرعلی شاکری مسابقات احکام پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : اول
امیرعلی رجبی .
امیرعلی رجبی مسابقات کودک و محرم پایه تحصیلی : اول شهر : مشهد رتبه : اول
کامیار قوامی .
کامیار قوامی مسابقات کودک و محرم پایه تحصیلی : سوم شهر : مشهد رتبه : اول
علی اکرمی .
علی اکرمی آزمون تبار مرحله دوم پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : اول
آروین قانعی .
آروین قانعی آزمون تبار مرحله دوم پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : اول
حامد شاهانی .
حامد شاهانی آزمون تبار مرحله دوم پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : اول
امیرعلی شاکری .
امیرعلی شاکری آزمون تبار مرحله دوم پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : اول
محمدحسین ابراهیم زاده .
محمدحسین ابراهیم زاده آزمون تبار مرحله دوم پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : اول
علی اکرمی .
علی اکرمی آزمون تبار مرحله اول پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : اول
ابوالفضل عالمی .
ابوالفضل عالمی آزمون تبار مرحله اول پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : اول
امیرعلی شاکری .
امیرعلی شاکری آزمون تبار مرحله اول پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : اول