برگزاری مانور زلزله

مانور زلزله در دبستان پسرانه امام حسین علیه السلام شماره دو برگزار شد.روز پنج شنبه  هفتم  آذرماه  1398در دبستان پسرانه امام حسین علیه السلام واحددو  به صورت هماهنگ کشوری در ساعت9 صبح مانور زلزله برگزار گردیده شد .در این مانور پس از نواخته شدن آژیر زلزله و خطر ،تمامی دانش آموزان ومعلمین در جایگاههای امن که توسط مربی بهداشت آموزشگاه از قبل تعیین شده بود قرار گرفته و پس از پایان آژیر و زنگ خطر ،دانش آموزان با احتیاط کامل از کلاسها و ساختمان خارج شده و تا از بین رفتن خطرات احتمالی در جایگاههای امن در حیاط آموزشگاه قرار گرفتند ودر پایان این مانور مربی بهداشت آموزشگاه خانم نامور به بیان مطالبی در ارتباط با این واقعه طبیعی پرداخته و توضیحاتی را بیان نمودند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20