انجام بازی با ۷قطعه از شکل تانگرام

روز پنج شنبه 8 اسفندماه1398  نوگلان سوم صمیمیت در راستای انجام تمرینات کتاب ریاضی در روز های تعطیل در منزل و به صورت مجازی با معلم خود خانم لطفی ارتباط داشتند وفعالیت صفحه ی ۹۰ تمرین ۳_ با بازی ۷ قطعه از شکل تانگرام که در انتهای کتاب ریاضی دارند شکل های متفاوتی درست کردند ودر ضمن به سوالات پاسخ دادند. ابتدا شکل تانگرام را از انتهای کتاب برش دادندوباچیدن این ۷قطعه توانستند شکل های زیبایی بسازند ودر ضمن مساحت ۷قطعه را از بیشترین به کمترین نوشتند که به ترتیب بیشترین مساحت قطعه ی ۱و۲ بود و کمترین مساحت قطعه ی ۴و۶ بود؛واما سوال بعدی این بود که با این ۷قطعه شکل های متفاوتی بسازند و آیا مساحت همه ی آنها برابر است؟نوگلان به این جواب رسیدندبله،چون همه ی شکل ها از این ۷ قطعه تشکیل شده اند و مساحت هر یک از شکل های ایجاد شده با مساحت مجموع این ۷ قطعه برابر است .متشکرم از تلاش این عزیزان وهم کاری اولیای گرامی


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20